ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση ψηφιακού ταχογράφου

taxografosΚάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης

Για έκδοση 1ης φοράς

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου ή διαχειριστή της επιχείρησης.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής (αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία Καταστατικού Εταιρίας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη).

Για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου:

 • Κατατίθεται συνοδευτικά με τα πιο πάνω δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφο της υπάρχουσας κάρτας (αν δεν έχει λήξει) ή κατατίθεται η ίδια η κάρτα στην περίπτωση που είναι ληγμένη.

taxografosΚάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

Για έκδοση 1ης φοράς

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη).
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία ψηφιοποιημένη (η ψηφιοποίηση γίνεται από τη σχολή οδηγών).
 • Ψηφιοποιημένη υπογραφή του οδηγού (η ψηφιοποίηση γίνεται από τη σχολή οδηγών).

Για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου:

 • Κατατίθεται συνοδευτικά με τα πιο πάνω δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφο της υπάρχουσας κάρτας (αν δεν έχει λήξει) ή κατατίθεται η ίδια η κάρτα στην περίπτωση που είναι ληγμένη.